Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Sklepu Internetowego. Zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Nadrzędnym celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie przetwarzania danych osobowych w sposób przejrzysty oraz zgodny z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego w domenie https://b2b.gamedog.eu/ (dalej: Sklep Internetowy).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Algis Animals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-868 przy ul. Sarabandy 80, wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528022, nr NIP 521 368 17 59, Regon 147493052 (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, za wyjątkiem zawierania umów z Administratorem, kiedy podanie danych będzie koniecznie, a brak ich podania będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy.
 6. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkowników przesyłanych drogą elektroniczną.

  II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1.  rejestracja konta, weryfikacja tożsamości Użytkownika oraz realizacja umów sprzedaży towarów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika oraz pozostałych funkcjonalności Sklepu Internetowego – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.  komunikacja z Użytkownikiem w celu dostarczenia mu niezbędnych informacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3.  promowanie przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4.  udzielenie dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5.  w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6.  w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Sklepu Internetowego (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (usunięcia konta Użytkownika)
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  1. podmiotom powiązanym z Administratorem
  2.  podmiotom współpracującym z Administratorem,
  3.  podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne Administratora,
  4.  podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  5.  podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe,
  6.  kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne na rzecz Administratora,
  7.  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych w zakresie szerszym, niżby to było konieczne dla uzasadnionych celów podmiotów wymienionych w ust. 1.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych – za wyjątkiem podmiotów bezpośrednio wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Szczególne kategorie danych osobowych opisane w art. 9 ust 1. RODO nie będą przetwarzane przez Administratora.
 5. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 6. Na podstawie przeglądanych przez użytkowników podstron, Administrator może przetwarzać dane o preferencjach (profilowanie) w celach marketingowych usług Administratora, co stanowi usprawiedliwiony celem przetwarzania danych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Sklepu Internetowego ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2.  sprostowania swoich danych osobowych,
  3.  usunięcia swoich danych osobowych,
  4.  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5.  przenoszenia swoich danych osobowych,
  6.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7.  wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  VI. Informacje dotyczące plików Cookies, danych eksploatacyjnych i analityki

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający.
 2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Administratora m.in. w celu: dostosowania zawartości strony Sklepu Internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób Administrator nie identyfikuje tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 6. Administrator korzysta z usług Google Analytics i Google Maps dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA). Gromadzone pliki Cookies przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Sklep Internetowy.
 7. Możliwe jest zablokowanie przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. Dostępny za pośrednictwem linku:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Użytkownik może również zablokować na swoim urządzeniu udostępnianie lokalizacji wykorzystywanej do usługi Google Maps.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone w stopniu przekraczającym prawnie dopuszczalne ramy, wynikające w szczególności z przepisów RODO.
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Sklepie Internetowym.